نمونه سوالات سازمان بنادر و دریانوردی برای سمت فرماندهی نامحدود

Master |  GT≥۳۰۰۰