عدد قلیایی روغن Total Base Number) TBN)

عدد قلیایی نشان دهنده خاصیت قلیایی روغن موتور میباشد . یعنی میتوان گفت میزان توانایی روغن در خنثی سازی اسیدهای تشکیل شده در موتور میباشد . خاصیت قلیائی ر وغن از طریق افزودن مواد مخصوص به روغن پایه ایجاد می شود.   از تمام ماشین آلاتی که روغن نسبتا زیادی در سامپ خود دارند و […]