نمونه سوالات سازمان بنادر و دریانوردی برای سمت فرماندهی شناورهای با تناژ کمتر از ۳۰۰۰

Master 3000≥GT- NCV