کمپرسور های تهویه مطبوع در کشتی ها

انواع کمپرسورهای تبرید و رفع عیوب

انواع کمپرسور:
کمپرسورها را برحسب نیاز در اندازه های مختلفی می سازند و با توجه به نحوه کارکرد به سه نوع پیستونی، دوار و گریز از مرکز تقسیم می شوند . کار کمپرسورها ، ایجاد نیروی مکش لازم برای مکیدن گاز مبرّد از اواپراتور ، متراکم کردن گاز، و سپس فرستادن آن به کندانسور است ، که در آن گاز به مایع تبدیل می شود . مکندگی کمپرسور ، گاز را از سمت راست فشار ضعیف به سمت فشار قوی منتقل می کند، و حجم گازی که باید متراکم شود بستگی به میزان جابه جایی پیستون کمپرسور دارد .
کمپرسور پیستونی برای تهویه مطبوع کشتی
شکل ۱ . ۱ : نمونه ای از کمپرسور پیستونی در کشتی

بیشتر بخوانید دربارهانواع کمپرسورهای تبرید و رفع عیوب