پ. فروردین ۱ام, ۱۳۹۸

مکانیزم بسته شدن متغیر سوپاپ هوا