پ. اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۸

دریانوردی شغلی سخت و زیان آور